Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Lockmaster® Benelux
Dieselstraat 3
1131 JZ Volendam

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 85501905.  Het BTW nummer van Lockmaster® Benelux  is NL003325482B85.

Lockmaster® Benelux  is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0299 320140 en voorts per e-mail te bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1    Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2    Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3    Klant: de wederpartij van Lockmaster® Benelux  met wie Lockmaster® Benelux een Overeenkomst aangaat.

1.4    Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, betreffende de koop en levering van Zaken.

1.5    Partijen: Lockmaster® Benelux en Klant gezamenlijk.

1.6    Lockmaster® benelux: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7    Website: de website van Lockmaster® Benelux, te vinden onder de URL https://www.lockmaster-benelux.eu.

1.8    Zaken: zaken welke Lockmaster® Benelux op haar Website aanbiedt, welke Zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1    De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure evenals contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2    Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1    De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2    Lockmaster® Benelux garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Lockmaster® Benelux hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3    Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaand lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Lockmaster® Benelux er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door Klant–  de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Lockmaster® Benelux mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1    Prijzen zoals genoemd op de Website zijn exclusief BTW, evenals inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2    Lockmaster® Benelux is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3    Door Klant kunnen verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:
a. door middel van elektronische vooruitbetaling middels IDEAL tijdens de Bestelprocedure; of
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank) na ontvangst van een E-mail bevestiging (note: is alleen voor buitenlandse bestellingen); of
c. door middel van facturatie achteraf indien en voor zover er door Lockmaster® Benelux en Klant een crediet is vastgesteld.

4.4    Achterstallige betaling.
a. bij gebleken achterstallige betaling(en) bij het overschreiden van de wettelijke betalingstermijn wordt Klant zowel telefonisch- als schriftelijk door Lockmaster® Benelux in gebreke gesteld om het verschuldigde z.s.m. te voldoen of;
b. blijft Klant dan nog in gebreke zal door Lockmaster® Benelux de invordering op Klant worden overgedragen waar Klant als gevolg van het niet tijdig betalen van het verschuldigde op grond van de artiklen 6:96 lid 2 sub c oud BW en 6:119a BW buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd is.

4.5    Lockmaster® Benelux blijft eigenaar van bestelde Zaken zolang Klant niet heeft voldaan aan verschuldigde bedrag(en).

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1    De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en evenals in de bevestigings e-mails zijn indicatief.

5.2    Lockmaster® Benelux  zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3    Indien en voor zover Lockmaster® Benelux niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Lockmaster® Benelux heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1    Het herroepingsrecht zoals dat geldt voor consumenten  is in Nederland niet van toepassing voor bedrijven.

6.2    Bij hoge uitzondering kan door Lockmaster® Benelux  Klant gebruik laten maken van een dan nader te bepalen herroepingsrecht. Deze herroeping geldt dan als ontbindende voorwaarde waarbij Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclameren

7.1    Indien en voor zover naar mening van Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt Klant in overleg met Lockmaster® Benelux al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Lockmaster® Benelux mits:
a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Lockmaster® Benelux  binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
b. Het reclamatieformulier zoals dat bij het bezorgde pakket zat, en bij gebreke waarvan kan worden opgevraagd, volledig is ingevuld;
c. De Zaken op kosten van Klant teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Lockmaster® Benelux;
d. Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard–  totdat Lockmaster® Benelux het in ontvangst heeft genomen.

7.2    Indien na onderzoek van Lockmaster® Benelux) blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Lockmaster® Benelux met Klant in overleg treden.

7.3    Indien na onderzoek van Lockmaster® Benelux  inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 7.1 wordt bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft Klant recht op:
a. Het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van de Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. Restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4    Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5    Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

Artikel 8 Verwerking persoonsgegevens

8.1    Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:
a. De Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
b. Behoudens de beperking van het navolgende lid, Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Lockmaster® Benelux.

8.2    Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend E-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaand lid onder b. bedoeld, wordt aan Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door Klant is verleend zal Lockmaster® Benelux deze uitingen sturen.

8.3    Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Lockmaster® Benelux  aan te passen bij onjuistheden.

8.4    Voorts is voor de verwerking van persoonsgegevens de Privacy Policy van toepassing zoals deze op  Lockmaster® Benelux Website is te raadplegen.

Artikel 9 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1    Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2    Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Lockmaster® Benelux , welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld  Lockmaster® Benelux  zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3    Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen–  voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Alkmaar, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1    Lockmaster® Benelux  is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10.2    Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Lockmaster® Benelux inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

10.3    Toepasselijkheid van Weens Koopverdrag is volledig uitgesloten.